شرایط و قوانین عضویت

لطفاً مطالعه کنید :
  1. رعایت کامل قوانین و عرف جاری در کشور
  2. رعایت احترام و حقوق دیگران
  3. عدم انتشار هر نوع  مورد خلاف قوانین کشور یا فاقد کپی رایت
  4. به خطر نیانداختن امنیت سایت و اطلاعات مربوط به کاربرها و ...

و
رعایت مواردی که به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه در فضای اینترنت شناخته می شوند